O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKTZARZĄD STOWARSZYSZENIA:

17 marca 2018 roku odbyło się  sprawozdawczo-wyborcze  Zebranie  Członków  ZRK, na którym zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Udzielono  absolutorium zarządowi.
W dalszej części  Zebrania dokonano zgodnie z obowiązującymi  procedurami  wyboru władz  Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji  Rewizyjnej. 

W związku z nagłą śmiercią nowego członka zarządu kol. Gaudnik Wojciecha, który zmarł w dniu 4 maja 2018 roku na wniosek Zarządu zwołano Nadzwyczajne Walne Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających. Zebranie odbyło się 2 czerwca 2018 roku w siedzibie  Stowarzyszenia w Zamościu.  Do Zarządu wybrano Padjas  Zbigniewa. Zarząd ukonstytuował się i funkcję skarbnika powierzył Grzegorzowi Bolesławowi Wnuk z jednoczesnym zachowaniem przez niego funkcji wiceprezesa  Stowarzyszenia  ZRK. 

Zarząd:
Splewiński Marek - prezes
Bełz Mieczysława – wiceprezes
Wnuk Grzegorz Bolesław - skarbnik
Słupecki Jerzy Wacław – sekretarz
Padjas ZBigniew – członek


Komisja Rewizyjna:
Krajewski Krzysztof Władysław – przewodniczący
Starczuk Kazimierz– członek
Smyrski Ryszard – członek

Członkowie wspierający:
ks. Zdzisław Ciżmiński - kapelan